Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego

Imiona i Nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Pesel:
Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:
Telefon rodzica:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail rodzica:
Klasa:
Język:
Po wypełnieniu formularza szkoła skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia się na termin podpisania papierowej wersji wniosku oraz dostarczenia następujących załączników:
1. Dwie fotografie
2. Karta zdrowia
3. Świadectwo promocyjne ostatnio ukończonej klasy
Jednocześnie oświadczam, że jest mi treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.